English spellings/Catalogs/Retro C

From Citizendium
Jump to navigation Jump to search
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Use in English
Alphabetical word list
Retroalphabetical list  
Common misspellings  


This page lists pronunciations of English words that end in C. The list is in retroalphabetical order, that is, alphabetically beginning with the final letter of the word (in this case C) and continuing backwards through it.

The apostrophe is treated as the last letter of the alphabet, after Z. Click on the blue "Catalogs" link below the article title for a pronunciation key.[e]


zôdiac

càrdiac

mâniac

insómniac

*afrô-dízzỳác aphrodísìac

lîlac

ålmanac

Quebéc

= ítch: many surnames from nations of former Yugoslavia end in -íc

Ocean Pacífic = pacífic

specífic

terrífic

horrífic

-jíc -gíc

mágic

paraplêgic

pedagógic

demagógic

lógic

*shêek chìc

Délphic

hîrə- hieroglýphic

pýrrhic

telepáthic

homeopáthic

éthic

Góthic

mýthic

repúblic

shambólic

carbólic

cólic

workahólic

alcohólic

frólic

Mîke = mîke = mîc

seîsmic

mánic

pánic

Koránic

Titánic

pícnic

scênic

àrsenic

clínic

irónic

Byrónic

Pûnic

rûnic

tûnic

cýnic

herôíc

paralýmpic

Olýmpic

bîopic

myópic

áspic

cf. Pátrick: Éric

panegýric, panegŷric

lýric

ill síck = thus síc

Jurássic

-zíc mûsic

dramátic

problemátic

phlegmátic

axiomátic

symptomátic

-åu- traumátic

fanátic

noun, verb státic

pathétic

apathétic

sympathétic

parenthétic

aesthétic

anaesthétic

parasític

minimal pair, homographs: K- civilisation Céltic or céltic and S- football club Céltic

rhótic

scéptic BrE = AmE sképtic

séptic

plástic

drástic

optimístic

agnóstic

diagnóstic

acoûstic

cf. adjective mýstical: noun mýstic

loft áttic = Greek Áttic

analýtic

paralýtic

tálc

wood blóck = political blóc

súbfúsc

can be móllusk in American: móllusc